Logo PZF Logo Klubu Tematika
Specjalistyczna Wirtualna
Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2021”
Logo WystawyO wystawie

Specjalistyczna Wirtualna Wystawa Filatelistyczna „Poznań 2021” organizowana jest przez Okręg Wielkopolski Polskiego Związku Filatelistów oraz Klub Zainteresowań TEMATICA. WWF „Poznań 2021” jest konkursową wystawą wirtualną o zasięgu krajowym i odbędzie się w roku jubileuszu 10-lecia Klubu TEMATICA.

Logo Wystawy

To będzie pierwsza w Polsce wystawa filatelistyczna w takiej postaci. Zaletami wystawy wirtualnej są zwiększenie czasu przeznaczonego na pracę sądu konkursowego, stworzenie warunków do komfortowej pracy jurorów i możliwość wyartykułowania przez nich dokładnych uwag i wskazówek pod adresem wystawców. Umieszczenie eksponatów na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego da po raz pierwszy możliwość prezentacji ich szerokiej publiczności w całym kraju. Wystawa będzie miała charakter specjalistyczny, ponieważ przeznaczona jest wyłącznie dla eksponatów tematycznych, jedno- i wieloekranowych.

Termin zgłoszeń eksponatów mija 6 stycznia 2021 roku, a eksponaty (w postaci skanów) należy przysłać do 31 marca 2021 roku. Jest więc dość czasu na przygotowanie zgłoszenia i wysłanie go wraz kopią karty tytułowej z planem na adres pocztowy lub e-mailowy komisarza wystawy, a potem na przygotowanie i zeskanowanie eksponatu.

Przyjmowanie eksponatów do konkursu oraz ich ocena odbędzie się według zasad przewidzianych dla wystaw krajowych II stopnia opisanych w Regulaminie Ogólnym Wystaw Konkursowych GREX-PZF oraz GREV-PZF i SREV dla tego rodzaju wystaw. Elektroniczna (wirtualna) forma wystawy ma charakter eksperymentalny, co znalazło swoje odbicie w regulaminie Wystawy. Nadesłane eksponaty prezentowane będą na stronie internetowej ZO PZF (strona: http://www.pzfpoznan.pl/wystawa) bezpośrednio po zakończeniu prac jury. O terminie prezentacji Komitet Organizacyjny Wystawy powiadomi zainteresowanych.
Pamiątki z Wystawy „Poznań 2021”

Datownik okolicznościowy Kartka okolicznościowa

Z okazji Wystawy „Poznań 2021” została wyemitowana kartka okolicz­noś­ciowa (nr 2021-10, nakład 200 szt., ter­min wprowadzenia do obrotu 26 kwiet­nia 2021 r.). Dla kartki dedykowany jest datownik okolicznościowy z datą sto­so­wa­nia 26 kwietnia 2021 r. z has­łem: „Spe­cja­listy­czna Wirtualna Wy­sta­wa Fi­la­te­lis­tyczna POZNAŃ 2021”, w Urzę­dzie Pocztowym Poznań 2, ul. Gło­gow­ska 17, w okienku fila­teli­stycznym, e-mail: up-poznan-260323-filatelistyka@poczta-polska.pl, tel. 885-951-557.


Jak przystało na wirtualną wystawę wszyscy wystawcy i sędziowie otrzymali w prezencie pamiątkowe pendrive o pojemności 14,6 GB, w formacie zbliżonym do karty bankomatowej. Pendrive jest pod względem rozwiązań graficznych identyczny z motywami obecnymi na dyplomach i kartce okolicznościowej.

Pendrive
U góry: awers i rewers karty. U dołu: otwarta karta z widocznym pendrive.