Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło Miejskie PZF w Lesznie

Sprawozdanie z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZF w Lesznie

Leszno, 25.03.2016 r.

17 marca 2016 r. Koło Miejskie PZF w Lesznie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym dokonało oceny 5-letniej kadencji.

W zebraniu uczestniczył I zastępca Prezydenta Miasta Leszna Adam Mytych.

Zarząd Główny PZF na wniosek Koła PZF w Lesznie przyznał Odznaki Honorowe Polskiego Związku Filatelistów i Odznaki „Za Zasługi dla PZF” następującym Paniom, Panom i Kolegom:


Złotą:
 1. Kazimierz Kucharzak

Srebrną:
 1. Bogdan Prawicki
 2. Wiesław Dolaciński
 3. Józef Młocek
 4. Waldemar Ratajczak
 5. Ewa Prawicka-Linke
 6. Sławomir Tomków
 7. Kazimiera Wawrzyniak

Brązową:
 1. Agata Borowiec
 2. Andrzej Sośniak

Zarząd Koła podziękował pani architekt Alinie Samolewskiej za dotychczasową współpracę przy projektowaniu znaków pocztowych.


W historii poczty-filatelistyki na trwałe zostały zapisane zaprojektowane przez leszczyńskich filatelistów, a wprowadzone przez Pocztę Polską do obiegu pocztowego liczne: okolicznościowe kasowniki, koperty i kartki pocztowe podkreślające ważne dla miasta wydarzenia historyczne, imprezy sportowe czy kulturalne. Wiele z nich prezentowanych było na pokazie filatelistycznym pt. „KARTKI Z KALENDARZA” w opracowaniu kol. Andrzeja Giżyńskiego w 2014 r. w Muzeum Okręgowym w Lesznie z okazji odbywających się Mistrzostwach Świata w Szybownictwie i 1.Balonowych Kobiet w Lesznie oraz w 2015 r. na MWF w Głogowie.

Dziś listy wysyłane z Leszna zdobią klasery filatelistów wszystkich kontynentów, prezentowane są na licznych wystawach. Sławią i promują także miasto Leszno. Koło PZF w Lesznie powstało 20 lipca 1952 roku.

W okresie działalności Koła z Leszna w świat wysłano ponad 160 tysięcy okolicznościowych przesyłek znaczonych okolicznościowymi datownikami.


Członkowie Koła na Walnym Zebraniu wybrali nowy zarząd w składzie:
 • Lech Woźny – prezes
 • Tadeusz Posikata – skarbnik
 • Sławomir Tomków – sekretarz

Komisję rewizyjną:
 • Jerzy Reich – przewodniczący
 • Kazimierz Kucharzak i Ryszard Sobkowiak – członkowie

oraz delegatów na Walne Zgromadzenie Zarządu Okręgu Wlkp. PZF:
 • Lecha Woźnego i Janusza Jęsiaka

Foto: członkowie Zarządu Koła
Od lewej: Tadeusz Posikata, Jerzy Reich, Lech Woźny, Kazimierz Kucharzak, Sławomir Tomków
(foto archiwum)


Na zakończenie obrad przyjęto:
WYTYCZNE KIERUNKOWE DO DZIAŁALNOŚCI KOŁA PZF W LESZNIE NA LATA 2016–2020
 1. Wytyczne do pracy Koła na lata 2016–2020 stanowią kontynuację zadań realizowanych w czasie poprzedniej kadencji i uzupełnione zostaną zadaniami sprecyzowanymi w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów Okręgu Wielkopolskiego (7.05.2016 r.) i XXI Walnego Zjazdu Delegatów PZF, który odbędzie się w Iławie w III kwartale 2016 r.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZF w Lesznie przyjmuje na okres nowej kadencji następujące kierunki swojego działania:
  w zakresie pracy organizacyjnej:
  1. należy co najmniej utrzymać liczbę członków warunkujących prawidłowe funkcjonowanie Koła PZF. Starać się przyjąć nowych członków.
  2. utrzymać na dotychczasowym poziomie dyscyplinę w zakresie opłacalności składek członkowskich.
  3. kontynuować cotygodniowe spotkania wymienne w każdy czwartek, w Klubie „OBOK” MDK, należy kontynuować je także w okresie wakacyjnym. Spotkania powinny mieć charakter wymienny i stanowić klub dyskusyjny i informacyjny n.t. nowości filatelistycznych i wydawnictw Poczty Polskiej, nowych trendów w opracowywaniu zbiorów.
  4. dążyć należy do poszerzenia liczby wystawców, opracowujących nowe zbiory.
  5. kontynuować spotkania integracyjne:
   • „Dzień Znaczka” (październik).
   • Spotkania w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku (grudzień).
  6. aktywnie uczestniczyć w:
   • ogólnopolskich spotkaniach wymiennych w Poznaniu (2 sobota miesiąca) DK „Na Skarpie” w Poznaniu,
   • spotkaniach szkoleniowo-dyskusyjnych organizowanych dwa razy w miesiącu przez ZOW PZF w Poznaniu (udział wystawców),
   • spotkaniach Klubu „TEMATICA”, ZO PZF w Poznaniu,
   • Poznańskim Sympozjum Filatelistycznym raz w roku.
  7. organizowanie zbiorowych wyjazdów na Wystawy Filatelistyczne w celu wymiany doświadczeń i udziału w dyskusji na temat nowych trendów w filatelistyce, nowych rozwiązań-sposobów prezentacji eksponatów filatelistycznych (w miarę możliwości udział w wycieczce na VIII Mistrzostwa Europy w „Filatelistyce Tematycznej” w ESSEN)
  w zakresie działań popularyzacji filatelistyki:
  1. kontynuować należy organizację przewozów poczty balonami i szybowcami
  2. podkreślając ważne dla miasta Leszna wydarzenia historyczne, sportowe czy kulturalne kontynuować ORGANIZOWANIE WYSTAW I POKAZÓW FILATELISTYCZNYCH,
  3. Opracowywać projekty kart pocztowych, kopert i znaczków – „MÓJ ZNACZEK”, nawiązujących do ważnych dla miasta Leszna wydarzeń historycznych, sportowych czy kulturalnych,
  4. podjąć próbę aktywniejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w Lesznie,
  5. Zarząd Koła podejmie aktywne kontakty z lokalnymi władzami administracyjnymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami kulturalnymi i mediami w celu prezentacji aktualnych działań Koła (portale internetowe, np.: ZG PZF, KZP, Elka, panorama leszczyńska, TV Leszno),
  6. kontynuować należy współpracę z filatelistami „OKRĘGU SUHL” w Niemczech, na zasadach partnerskich – w oparciu o wieloletnią współpracę miast partnerskich Leszna i Suhl,
  7. szczególną uwagę władze Koła zwrócą na kontynuowanie bardzo dobrej współpracy zarządu Koła z Działem Marketingu Poczty Polskiej S.A w Warszawie, Regionalnym Działem Filatelistyki w Poznaniu oraz naczelnik Poczty Polskiej Leszno 1.
  w zakresie pracy szkoleniowej:
  1. w czasie cotygodniowych spotkań członków Koła wykorzystywać należy możliwość informacji o bieżących problemach filatelistyki oraz omawiać uchwały i komunikaty z ZO Wlkp. PZF w Poznaniu i ZG PZF,
  2. cotygodniowe spotkania winny stanowić okazje do prezentacji i omawiania
  3. nowych eksponatów filatelistycznych opracowywanych przez członków Koła,
  4. kontynuować należy w trakcie szkoleń-spotkań wykorzystywanie nowoczesnych środków przekazu, opracowywanych tematów w prezentacji multimedialnej,
  5. wprowadzić zasadę dzielenia się wiedzą, uwagami ze spotkań szkoleniowo- dyskusyjnych organizowanych przez ZO Wlkp. PZF w Poznaniu, spotkań Klubu „TEMATICA”, czy Poznańskiego Sympozjum Filatelistycznego.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze upoważnia Zarząd Koła PZF w Lesznie do wzbogacenia i uzupełnienia „Wytycznych Kierunkowych” w oparciu o dokumenty XXI Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Filatelistów mającego się odbyć w III kwartale 2016 r. w Iławie.

Komisja Uchwał i Wniosków
Ad. W zakresie działań, popularyzacji filatelistyki: p. pkt. b.

 1. 2016 – X PIKNIK SZYBOWCOWY (poczta szybowcowa) i XXV BALONOWY PUCHAR LESZNA (poczta balonowa)
 2. 2017 – 470 LAT PRAW MIASTA LESZNA
 3. 2018 – 150. ROCZNICA ŚMIERCI JANA METZIGA
 4. 2019 – 100. ROCZNICA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
 5. 2020 – 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ MIASTO LESZNO.

Z filatelistycznym pozdrowieniem
Lech Woźny


Foto: spotkanie świąteczno-noworoczne
Członkowie PZF w Lesznie na spotkaniu świąteczno-noworocznym 2015/2016 r.
(foto archiwum)
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Prezydent m. Leszna Łukasz Borowiak (drugi z prawej), I z-ca Prezydenta m. Leszna Adam Mytych (pierwszy z lewej), Prezes Okręgu Wlkp. PZF w Poznaniu Maciej Kandulski (drugi z lewej)
Z filatelistycznym pozdrowieniem
Lech Woźny


Informacje o innych wydarzeniach
zorganizowanych przez Koło PZF w Lesznie