Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski

Koło Miejskie PZF w Lesznie

Sprawozdanie z obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZF w Lesznie

Leszno, 25.06.2020 r.

W dniu 25 czerwca 2020 r. w sali Klubu „Obok” przy ul. Narutowicza 6 w Lesznie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZF w Lesznie. W zebraniu uczestniczyli wszyscy członkowie Koła PZF w Lesznie tj. 15 osób. Na Zebranie przybyli też zaproszeni goście, tj. Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu p.p. Maciej Kandulski oraz Ryszard Prange.

Zebranie rozpoczął Prezes Koła PZF w Lesznie kol. Lech Woźny, który na wstępie przywitał przybyłych na Zebranie. Wręczył wszystkim uczestnikom zebrania pamiątkowe foldery Poczty Polskiej pt. „160 lat polskiego znaczka pocztowego” oraz szczególnie podziękował za aktywność kol. Tadeusza Posikata , który otrzymał folder pt. „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” i Sławomira Tomków, wręczając folder pt. „460 lat Poczty Polskiej”. Następne kol. Lech Woźny, zgodnie z podanym w zaproszeniu porządkiem zebrania przystąpił do procedury wybrania przewodniczącego i sekretarza zebrania.

Poprzez aklamację przewodniczącym zebrania został kol. Andrzej Giżyński a sekretarzem kol. Sławomir Tomków.

Prowadzenie zebrania przejął przewodniczący zebrania, który przekazał głos prezesowi Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF Maciejowi Kandulskiemu. Maciej Kandulski w kilku zdaniach przekazał zebranym gratulacje za dotychczasową pracę całego Koła PZF w Lesznie, dziękując jednocześnie ustępującemu Zarządowi za aktywność w pracy Koła i zaangażowanie w XXII Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej Poznań 2018 r. organizując Pocztę Balonową. Ponadto przedstawił sytuację w Związku Filatelistów Polskich w zaistniałej sytuacji, panującej pandemii, co skutkuje przesunięciem kampanii sprawozdawczo-wyborczej na rok 2021.

Następnie uczestnicy Zebrania w głosowaniu jawnym ustalili liczbowe składy:

  • Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej (zał. uchwała nr 3)
  • dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wniosków.

Członkami Komisji Skrutacyjnej zostali kol. kol.: Grzegorz Tuliszka i Andrzej Pecolt, a członkami Komisji Wniosków zostali kol. kol.: Ryszard Sobkowiak i Andrzej Sośniak.

Po wyborze komisji przewodniczący zebrania oddał głos prezesowi kol. Lechowi Woźnemu, który przedstawił sprawozdanie z działalności Koła Miejskiego PZF w Lesznie za okres od 2016 do 2020 roku. Po wysłuchaniu obszernego sprawozdania, połączonego z prezentacją multimedialną głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Jerzy Reich, przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i zgłosił wniosek Komisji o udzielenie Zarządowi Koła PZF w Lesznie absolutorium.

Po wysłuchaniu obu sprawozdań Przewodniczący Zebrania kol. Andrzej Giżyński zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzielenie absolutorium prezesowi i Zarządowi. W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oba sprawozdania zostały przez Walne Zebranie przyjęte ze 100% poparciem (zał. uchwała nr 2).

Zgodnie z kolejnym punktem zebrania przewodniczący zarządził wybór członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Koła PZF w Lesznie na nową kadencję.

Do Zarządu zaproponowano trzy osoby, które w wyniku głosowania uzyskały 100% poparcie (zał. uchwała nr 4). Zgodnie ze Statutem PZF osoby te spośród swego grona wybrały:

Prezesa – kol. Lech Woźny,

Skarbnika – kol. Tadeusz Posikata,

i Sekretarza – kol. Sławomir Tomków.

Do komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

Przewodniczący – kol. Jerzy Reich,

członkami kol. kol. Ryszard Sobkowiak i Kazimierz Kucharzak (zał. uchwała nr 5).

Walne Zebranie dokonało także wyboru delegatów na Zjazd Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu. W wyniku głosowania jawnego kandydatami zostali:

kol. Lech Woźny

i kol. Tadeusz Posikata (zał. uchwała nr 6).

Przewodniczący Komisji Wniosków odczytał Uchwałę „Wytyczne kierunkowe do działalności Koła PZF w Lesznie na lata 2020–2025”. Wnioski te zostały poddane głosowaniu jawnemu i uzyskały 100% akceptację (zał. uchwała nr 1).

Na tym punkcie wyczerpano porządek obrad. Prezes podziękował za sprawne przeprowadzenie zebrania. Podziękował gościom i członkom Koła za udział. Kończąc zaprosił członków Koła do dalszej aktywnej współpracy.

Dalsza część spotkania przebiegała w serdecznej atmosferze w kawiarni „Delicje”.


Sekretarz Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Sławomir Tomków
  Prezes Koła w Lesznie
Lech Woźny

Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020
Od lewej: Sławomir Tomków, Maciej Kandulski, Lech Woźny i Tadeusz Posikata
Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020 Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020
Tadeusz Posikata i Lech Woźny Sławomir Tomków i Lech Woźny
Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020 Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020
Maciej Kandulski i Lech Woźny Ryszard Prange i Lech Woźny
Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020 Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020
Jerzy Reich, Feliks Zielnik i Lech Woźny Kazimierz Kucharzak i Lech Woźny
Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020 Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020
Jerzy Reich i Lech Woźny Jerzy Reich i Feliks Zielnik
Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020 Koło Miejskie PZF w Lesznie 2020
Ryszard Sobkowiak, Andrzej Sośniak i Lech Woźny Ryszard Sobkowiak, Andrzej Kujawski i Lech Woźny