Panorama Poznania PZF Wielkopolska
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski
Polski Związek Filatelistów
Okręg Wielkopolski


Koło PZF im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu

Opłatek u gostyńskich filatelistów 2023


Członkowie Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu rok 2023 rozpoczęli od spotkania opłatkowego. Było ono również okazją do podsumowania jubileuszu 65-lecia Koła, które obchodziliśmy w ubiegłym roku. Opłatkowe spotkanie zorganizowano 9 stycznia 2023 roku w jednym z gostyńskich barów (pierwsze spotkania członków naszego Koła również od-bywały się w salach miejscowych restauracji). Gośćmi spotkania byli m.in.: ksiądz prałat Artur Przybył, Monika Bielka — właścicielka salonów meblowych „Mirage” w Go-styniu, Robert Czub — dyrektor Muzeum w Gostyniu, Krzysztof Doliński — właściciel firmy transportowej DOL-TRANS-TOUR w Gostyniu i Marek Komorowski — właściciel dru-karni „REAL” w Gostyniu.

Po powitaniu gości, Andrzej Dudek — prezes Koła przedstawił program spotkania, na-stępnie odśpiewano kolędy i przełamano się opłatkiem, po czym nadszedł czas na odczytanie sprawozdania z działalności Koła PZF w Gostyniu za rok 2022. Rok sprawozdawczy gostyńscy filate-liści rozpoczęli pokazem filatelistycznym „Gostyńscy filateliści w hołdzie powstańcom wiel-kopolskim”, który był dostępny do 31 stycznia 2022 roku w sali wystaw czasowych Muzeum w Gostyniu.

W tym samym miejscu odbyły się 4 czerwca 2022 roku uroczystości związane z jubileuszem Koła. Głównym elementem było otwarcie pokazu filatelistycznego „65 lat Koła Polskiego Związku Filatelistów im. Wacława Boratyńskiego w Gostyniu 1957–2022”. Na jubileuszowe obchody zaproszenia przyjęli m.in.: Henryk Monkos — prezes Zarządu Głównego PZF w Warszawie, Jolanta Monkos — kierownik biura ZG PZF, Ryszard Prange — prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego PZF w Poznaniu, Robert Marcinkowski — starosta gostyński, Jerzy Kulak — burmistrz Gostynia, Mirosław Żywicki — przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu.

Decyzją ZG PZF Koło zostało uhonorowane najwyższym odznaczeniem związkowym — złotą odznaką „Za Zasługi dla Polskiej Filatelistyki”, a trzech członków otrzymało wyróż-nienia w postaci złotej, srebrnej i brązowej Odznaki Honorowej PZF. Wręczono również jeden brą-zowy medal Rowlanda Hilla. Na towarzyszący jubileuszowi pokaz składały się fragmenty zbiorów członków, które zaprezentowano na 21 ekranach.

Od 5 do 11 września członkowie Koła wspólnie z gronem sympatyków zorganizowali wycieczkę po Dolnym Śląsku. 9 września odbyło się V spotkanie filatelistów „U Michałka” w Opa-wie.

Po sprawozdaniu prezesa Koła, przy lampce szampana, podziękowaliśmy naszym sponsorom za nieustanne wspieranie naszego Koła. Prezes wręczył uczestnikom spotkania upominki filatelistycz-ne. Poinformował też zebranych o planach na 2023 rok. Jako najważniejsze uznano trzy cele — w kwietniu, obchody 745-lecia Gostynia, we wrześniu — VI spotkanie filatelistów „U Michałka” w Opawie, w październiku — pokaz z okazji Dnia Znaczka. Wspomniał ponadto o propozycji ZG PZF, by gostyńscy filateliści udzielili pomocy przy organizacji ogólnopolskiej wystawy filatelistycznej „Ruda Śląska 2023”. Propozycja została przy-jęta.

Gostyńscy filateliści serdecznie podziękowali za wsparcie Koła w 2022 roku, zaś goście pogratulo-wali członkom Koła aktywności i życzyli wszystkim zdrowia, pomyślności i realizacji zamierzeń w 2023 roku, zapewniając jednocześnie o dalszym wsparciu. Dalsza część spotkania upłynęła na wspomnieniach, rozmowach o przyszłości filatelistów i filatelistyki. Spotkanie trwało ponad cztery godziny może dlatego, że w barze podają pyszne golonki. Umówiliśmy się, że następny opłatek odbędzie się w tym samym miejscu.Opłatek o gostyńskich filatelistów 2023
Opłatek o gostyńskich filatelistów 2023
Opłatek o gostyńskich filatelistów 2023
Opłatek o gostyńskich filatelistów 2023
Opłatek o gostyńskich filatelistów 2023
Opłatek o gostyńskich filatelistów 2023
Opłatek o gostyńskich filatelistów 2023